เว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์ที่
เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย

ข่าวประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

การประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย

นอกจากประกันภาคบังคับแล้ว ยังมีประกันภาคสมัครใจที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมที่บริษัทประกันนำเสนอ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

ประเภท1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองมากที่สุดคือ
1. ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
4. ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ประเภท 2 (ชั้น 2)
ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง คุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม และความสูญหายและไฟไหม้ ตามข้อ 1, 2 และ 4
ประเภท 3 (ชั้น 3)
ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้ คุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ตามข้อ 1 และ 2